TSUZUKIWAZA

TSUZUKIWAZA

1 KATATEDORI TENSHIN

eseguire in ordine SSS DDD per le altre SD

KOKYUNAGE Tenshin
KIRIKAESHI
ZENPONAGE
KAITENNAGE Uchi Tenshin
IKKYO tenshin
YONKYO
NIKYO (KATAMERU)

11 KATATEDORI IRIMI

eseguire in ordine SSS DDD per le altre SD

IRIMI (Statico/Movimento)
KOKYUNAGE Cambio mano
UCHIWANAGE
SHIHONAGE
KAITENNAGE Uchi Irimi
IKKYO irimi
KAITENNAGE Soto Irimi

2 USHIRO KATATEDORI

eseguire in ordine DDD SSS per le altre DS

URAGAESHI
ZENPONAGE Tenbin
KOTEOROSHI (1° Mano)
IKKYO Tenbin
SANKYONAGE
KOTEOROSHI (2° Mano)
SHIHONAGE

12 USHIRO KATATEDORI

eseguire in ordine DD SS per le altre DS

SANKYO Statico
SHIHONAGE TENSHIN 2 giri Statico
KATATEKOSADORI KOKYUNAGE
KATATEKOSADORI KOTEOROSHI
KATATEKOSADORI MAKIKAESHI Stat.
KATATEKOSADORI MAKIKAESHI Mov
KATATEKOSADORI KIRIKAESHI

3 RYOTEMOCHI

eseguire in ordine S  D

IKKYO Irimi
KOKYUNAGE Tenshin/Irimi
KOKYUNAGE Tobikomi
ZENPONAGE Interno
NIKYO Irimi
KOTEOROSHI
KOKYUNAGE SANKYO

13 RYOTEMOCHI

eseguire in ordine SSS DDD per le altre SD

KOKYUNAGE Irimi
KOKYUNAGE Udemawashi
KOKYUNAGE Hachinoji
NIKYO Tenshin
SHIHONAGE Irimi
ZENPONAGE Hamni
ZENPONAGE Gyaku hamni

4 RYOTEDORI

eseguire in ordine Sx stat. Dx mov.

KOKYUNAGE Irimi Taglio
KOTEOROSHI Irimi
KOKYUNAGE Sokumen
TENCHINAGE Irimi
TENCHINAGE Tenshin
ZENPONAGE
KIRIKAESHI

14 ZAGI RYOTEDORI

eseguire (1-2-3) SD    (4-5-6) SSS DDD   (7) SD

KOKYUNAGE  Mano sopra (1)
KOKYUNAGE  Mano sotto (2)
KOKYUNAGE ZEMPONAGE (3)
KOKYUNAGE Laterale (4)
KOKYUNAGE  Hakucho no mizumi (5)
USHIRO RYOKATADORI KOKYUNAGE (6)
SHIHONAGE (ultimo Shihonage Nage in piedi) (7)

5 RYOKATADORI

eseguire in ordine SSSS DDDD per le altre SD

ZENPONAGE
KIRIGAESHI
KOKYUNAGE Hikoki
SUDORI
KOKYUNAGE Girare
NIKYO
ZENPONAGE

15 USHIRO RYOKATADORI

eseguire in ordine SSSS DDDD per le altre SD

KOKYUNAGE da fermi
KOKYUNAGE in movimento
KOKYUNAGE con 2 braccia
ZENPONAGE Hamni handachi
IKKYO
KOTEOROSHI
SANKYO

6 USHIRODORI

Sotto le braccia SANKYO
Sopra le braccia KOTEOROSHI
Sopra le braccia SANKYO
USHIRODORI ZENPONAGE
HAGAIJIME KOKYUNAGE Irimi
USHIRORYOTEDORI KOTEOROSHI
USHIRORYOTEDORI IKKYO

16 HANDACHI

OTSUKA Presa sotto le braccia
KAITENNAGE da in piedi
KAITENNAGE  da Handachi
SHOMENUCHI KOKYUNAGE Zagi
TSUKI KOTEOROSHI KATAMERU Zagi
ASHIDORI 1 (sulle 2 gambe)
ASHIDORI 2 (su 1 gamba)

7 SHOMENUCHI

eseguire in ordine 4D 4S DS

IKKYO Irimi
KOKYUNAGE
SHIHONAGE
IKKYO TENSHIN
ZENPONAGE
KIRIGAESHI
SANKYO

17 KATADORI MENUCHI

eseguire tutte le tecniche in ordine SD

IRIMI Braccio sopra
IRIMI Kokyunage
KOKYUNAGE Udemawashi
KOKYUNAGE Hachinoji
NIKYO Tenshin
URAGAESHI
ZENPONAGE

8 YOKOMENUCHI

eseguire in ordine DDD SSS per le altre DS

SUDORI 1
SUDORI 2 Ojiigi (saluto)
KOKYUNAGE Irimi
SHIHONAGE Tenshin Irimi
SHIHONAGE Tenshin tenshin
ZENPONAGE Uchi
KOKYUNAGE TOBIKOMI

18 YOKOMENUCHI

eseguire in ordine DDD  SSS  per le altre DS

IRIMI
KOKYUNAGE JUJI Cambio mano
KOKYUNAGE ATEMI
SHIHONAGE TOBIKOMI Irimi irimi
KOTEOROSHI NAGE 1 Irimi irimi
KOTEOROSHI NAGE 2 Irimi tenshin
ZENPONAGE Tenbin

9 TSUKI e KERI

KOTEOROSHI Nage
IKKYO Irimi
KOTEOROSHI Hantai Tenshin
MAEGERI Contatto
MAEGERI Senza Contatto
MAWASHIGERI Chudan
MAWASHIGERI Jodan

19 TSUKI

YOKOMENUCHI Irimi Uchiwakiri
ZENPONAGE
SHOMENUCHI Gyaku hamni
KUBIKIRI
YOKOMENUCHI Hantai Tenshin
UCHIWANAGE
KAITENNAGE Soto irimi

10 TANINZUGAKE

RYOTEMOCHI IKKYO Primo Uke
RYOTEMOCHI IKKYO Secondo Uke
FUTARI ZENPONAGE 1 volta
FUTARI KOKYUNAGE 1 volta
FUTARI SEIRETSU
FUTARI SHIHONAGE
KOKYUNAGE SANNIN
YONINGAKE ATTACCO LIBERO

20 JONAGE

KOKYUNAGE
ZENPONAGE
KIRIGAESHI
SPAZZATA Ashi zukui
NIKYO
KOTEOROSHI TENSHIN
KOTEOROSHI IRIMI
SHIHONAGE
SAKATEMOCHI ZEMPONAGE
KOKYUNAGE FUTARI
KOKYUNAGE SANNIN
YONNINGAKE ATTACCO LIBERO

21 TANTODORI 1

TSUKI KOTEOROSHI
TSUKI IKKYO
SHOMENUCHI KOTEOROSHI
SHOMENUCHI KOKYUNAGE
YOKOMENUCHI SHIHONAGE
TSUKI MENUCHI (DA FERMO)
TSUKI MENUCHI (IN MOVIMENTO,
CHIUSURA IN SANKYO)

22 TANTODORI 2

USHIRO KUBISHIME SANKYO
USHIRO KUBISHIME SHIHONAGE
USHIROTSUKI KOTEOROSHI
USHIROTSUKI IKKYO
TSUKI ZENPONAGE (ATT. 2 MANI)
TSUKI KAITENNAGE (ATT. 2 MANI)
TSUKI SAKATEMOCHI KOKYUNAGE IRIMI
TSUKI SAKATEMOCHI GOKYO (presa al bavero)

23 BOKKENDORI

SHOMENUCHI SUDORI S/D (esterno/interno)
SHOMENUCHI KOKYUNAGE Diretto (esterno/interno)
SHOMENUCHI SUDORI KOKYUNAGE (esterno/interno – interno/esterno)
SHOMENUCHI KOTEOROSHI (S)
SHOMENUCHI IRIMIDORI (D)
YOKOMENUCHI SHIHONAGE (S)
GYAKU YOKOMENUCHI IRIMI (D)
TSUKI KOTEOROSHI (S)
TSUKI ZENPONAGE (S/D)
TSUKI NIKKYO (S)

24 JODORI

D/S cambiando impugnatura

YOKOMENUCHI ZENPONAGE
YOKOMENUCHI SHIHONAGE
TSUKI KAESHI
TSUKI ZENPONAGE
TSUKI KIRIGAESHI
DOUCHI KOKYUNAGE
YOKOBARAI KOKYUNAGE

25 JO 1 HITORIWAZA (1° KYU)

TSUKI RITORNO IN CHUDAN
TSUKI RITORNO IN JODAN
YOKOMENUCHI
GYAKU YOKOMENUCHI
USHIRO TSUKI
TSUKI
YOKOMENUCHI
GYAKU YOKOMENUCHI
USHIRO BARAI
JODAN TSUKI
GYAKU YOKOMENUCHI
TSUKI
YOKOMENUCHI USHIRO GEDANTSUKI
YOHO UCHI
SAKATE TSUKI
TSUKI
KAHO SHOMENUCHI – USHIRO TSUKI
ASHIBARAI
KAHO SAKATE TSUKI
TSUKI E PASSO INDIETRO
JOHO UCHI
GYAKU TSUKI

25 JO 1 e BOKKEN
Nage usa JO
1° DAN (JO conta prima volta)

26 JO 2 e BOKKEN
Nage usa JO
2° DAN (JO conta prima volta)

25 BOKKEN e JO 1
Nage usa Bokken
3° DAN (JO conta prima volta)

26 BOKKEN e JO 2
Nage usa bokken
3° DAN (JO conta prima volta)

27 HAPPOGIRI
1° KYU HITORIWAZA

27 BOKKEN 1
(HAPPOGIRI con compagno)

28 BOKKEN 2 (con compagno)

29 BOKKEN KUMITACHI

KOTE UCHI 1
KOTE UCHI 2
KOTE UCHI + TSUKI
KOTE UCHI
DOUCHI (KIAI)
GYAKU DOUCHI (KIAI)
TSUKI (KIAI)
SHOMENUCHI (KIAI)
YOKOMENUCHI-GYAKU YOKOMENUCHI

30 SHINKEN

SHOMENUCHI DA CHUDAN
SHOMENUCHI NAGE IN CHUDAN – UKE IN JODAN
SHOMENUCHI NAGE IN JODAN – UKE IN CHUDAN
GEDAN SHOMENUCHI NAGE
GEDAN SHOMENUCHI UKE
GEDAN SHOMENUCHI – USHIRO SHOMENUCHI
KESA GIRI – YOKOBARAI
KESA GIRI – YOKOBARAI HANDACHI
YOKOMENUCHI – GYAKU YOKOMENUCHI
YOKOMENUCHI – GYAKU YOKOMENUCHI (sul posto)

Cerca il Dojo più vicino a te